پاک کننده عینک نانو ارگانیک MSK

پاک کننده عینک نانو ارگانیک MSK

مزایا:

  • پاك كننده

  • عاري از هرگونه مواد بخارزا و الكل و سمي

  • عدم خورندگي شيشه عينك

کاربرد:

  • قابل استفاده برای انواع شیشه  عینک