پاک کننده عینک MSK

پاک کننده عینک  MSK

مزایا:

  • استفاده از مواد اولیه طبیعی و بیولوژیک

  • عاري از هرگونه مواد بخارزا و الكل و سمي

  • با استفاده از تکنولوژی نانو

  • عدم خورندگي شيشه عينك

 

کاربرد:

  • قابل استفاده برای انواع شیشه  عینک