صنت حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی

صنت حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی

1-

 شوینده بدنه قطار

2-

چربیگیر چند منظوره

3-

سوپر کلینر

4-

هند کلینر

5-

پاک کننده قطعات الکتریکی